Verhalen

‘In Zaanstad durven ze’

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Ministerie roemt samenwerking in pactaanpak als voorbeeld in Nederland

‘Een van de grootste succesfactoren van de Pact-aanpak in Poelenburg en Peldersveld is dat de partners geen zijden handschoentjes dragen, maar elkaar aanspreken. Men durft een scherp gesprek aan te gaan als dat gewenst is. Die onderlinge kracht heb je nodig, als samenwerkende partners, gezamenlijk met de bewoners.’

Aan het woord zijn Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en strategisch adviseur Marlijn van der Hoeven.

Van der Hoeven is namens het ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij de wijkaanpak. Herstel heeft Poelenburg en Peldersveld als zijn ‘stedelijk focusgebied’ geadopteerd. In nauwe samenwerking leggen zij de verbinding tussen ‘Den Haag’ en de Zaanse instanties die zich voor 20 jaar aan het pact verbonden hebben.

Herstel: ’De overheid heeft 20 gebieden in Nederland aangewezen waar we de komende jaren extra aandacht aan besteden en gaan investeren in de leefomstandigheden van de bewoners. Wijken waar maatschappelijke problemen in onevenredig grote mate samenkomen.’

Poelenburg en Peldersveld zijn bijzonder voor Van der Hoeven en Herstel. De twee pactwijken mogen zich verheugen in hun speciale aandacht als het onder andere gaat om extra dan wel speciale verzoeken om bestuurlijke steun.

De zogenoemde ‘multi-problematiek’ is landelijk gezien in de 20 probleemwijken niet overal compleet dezelfde, geeft Van der Hoeven aan. ‘In Leeuwarden is die bijvoorbeeld van een andere orde dan in Zaanstad. Zo kan in de ene stadswijk sprake zijn van meer criminele ondermijnende activiteiten, in een andere is het armoedevraagstuk het grootste probleem.’

Herstel: ‘Ook de opbouw van de populatie verschilt van stad tot stad. Wat wel overal geldt is dat er in de loop van de vele jaren een cumulatie van problemen is ontstaan. Daarnaast is helaas onder veel bewoners, ook in Poelenburg en Peldersveld, wantrouwen tegenover de overheid gegroeid, vanwege eerder niet nagekomen beloften na de vorige financiële crisis.’

Urgentie

Voor zowel Herstel als Van der Hoeven is duidelijk dat ‘het gevoel van urgentie’ leeft bij alle aangesloten partners in Zaanstad.

‘Er is geen stok achter de deur nodig om zaken in gang te zetten’, zegt  Herstel. ‘Er loopt inmiddels een groot aantal programma’s met succes, mede dankzij de enorme gedrevenheid van onder anderen de programmamanagers Marieke Sloep en Remy Justus. Bij een bezoek aan de wijken ervaar je dat het Pact leeft, de scholing van kinderen neemt een vlucht, de aanpak van de ondermijning en fraude is stevig. Het zijn zaken die inmiddels dienen als voorbeeld voor andere gemeenten in ons land die met dezelfde problematiek aan de slag zijn gegaan.’

‘De sfeer in bijvoorbeeld het wijkcentrum de Poelenburcht heb ik tijdens een bezoek als heel goed mogen ervaren.’

Om gerichter de (woon)overlast en onveiligheid aan te pakken, is afgelopen jaar bijvoorbeeld een integraal interventieteam opgezet, dat gezamenlijk inzet op het aanpakken van ondermijning, uitbuiting, oneerlijke huurbazen. Daarbij helpt ook nieuwe wetgeving: de gemeente kan met de inzet van de wet Opkoopbescherming ervoor zorgen dat niet nog meer woningen in handen vallen van malafide huisjesmelkers, en over een tijdje kan met de Wet Goed Verhuurdersschap verder ingegrepen worden als zittende huisjesmelkers er een potje van maken. Dat ook de Fiod, arbeidsinspectie en het OM meewerken in die gezamenlijkheid zorgt voor extra slagkracht in die aanpak. ‘

Verbinding: het elkaar kunnen vinden draagt enorm bij aan de succesfactoren in het Pact Poelenburg Peldersveld. ‘Die positieve energie voelen we in Zaanstad’, zeggen beiden.

Zorgen

Zorgen hebben ze ook, ondanks al die loftuitingen. ‘De koopkracht van de burger staat helaas ook in Poelenburg en Peldersveld enorm onder druk de komende tijd. Zaak is om die signalen in de wijk onder bewoners op tijd op te pikken.’

Carsten Herstel: ‘We moeten extra alert zijn want deze groep bewoners is sociaal-economisch al jarenlang in de problemen. Als we werkelijk willen dat zij zicht op een betere toekomst houden, in gezondheid, met minder stress, armoede, leerachterstanden en schooluitval, dan moeten we er samen bovenop blijven zitten. We zijn hier immers met al die instanties gezamenlijk ingestapt om deze groep bewoners en hun kinderen perspectief te bieden.’


Auteur: Hans Rube

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl